Om

Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter AS, org. Nr.  996 859 967, bktr. Nr. 4776 16 75121, Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter AS, Aursfjord 9321 Moen.

Selskapets eiere er Grunneierlaget, Bygdelaget og privatpersoner med tilknytning til Aursfjord. Formålet er å utvikle allmenningskai, båthavn, utleiehytter og turisme i Aursfjord i Malangen, grensefjorden mellom Målselv og Balsfjord kommuner.

Reguleringsplan og bebyggelsesplan for utvikling av allmenningskai, båthavn, utleiehytter, sjøboder og naust er godkjent i Balsfjord kommune; og danner grunnlag for den videre satsing og etablering.
Dette innebærer blant annet bedre markedsføring og prosjektutvikling i forhold til Balsfjord og Målselv kommune, Målselv Fjellandsby, Malangen brygger og andre reiselivs- og turistaktører.

De samlede investeringer i Allmenningskai, båthavn, utleiehytter, sjøboder og naust vil være investeringer på ti-talls millioner kroner. Investeringer som i hovedsak vil dekkes av private investeringer. Etablering av allmenningskai vil i større grad være et offentlig/ privat samarbeid. Det er svært viktig for prosjektet at befolkningen og fritidsfolk i Balsfjord og Målselv får best mulig informasjon og dette; og ønsker å delta i dette. Tittel for den videre utvikling er «Sjø og land – hand i hand».

Tidsplan

Etter mange år med manglende kaifasiliteter i denne del av Malangen, ble molo og flytebrygge restaurert og reåpnet sommeren 2015. Det ble også montert landstrøm helt ut til flytebrygga. Ferskvann til båthavna vil stå ferdig høsten 2019.

Arbeidene med å lage vei, vann, strøm og septik til de 7 hyttetomtene ble ferdigstilt våren 2017, og vil være ferdig fradelt våren 2018.  5 av 7 tomter er nå solgt, og de øvrige tomt nr. 1 og 3 selges fortløpende ved interesse.

12 moderne Naust er nå lagt ut for salg. Naustene gir deg mulighet til å nye sjøfronten både i godt vær og når regnet pisker mot ruta. Prospekt for Sjøboder vil utarbeides høsten 2019. Oppstart av moloarbeider vil skje når tilstrekkelig egenkapital og intensjonsavtaler er på plass for salg av hyttetomter/ sjøboder/ naust,

Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter AS har og har hatt profesjonell støtte i arbeidene så langt; og vil også i de videre arbeider søke samarbeid og veiledning fra både offentlige og private aktører i forhold til næringsutvikling og turisme. Det er utført en profesjonell utredning om potensialet og muligheter for allmeningskaidelen ved Rambøll AS. Det er videre kontakt med Forsvaret om ingeniørstøtte og alternative løsninger for oppstart av havneetableringen.

Høsten 2017 har det vært flere initiativ til samarbeid mellom kultur og næringsaktører i Midt-Troms og Malangen for å se på kulturbasert næringsaktivitet , noe som passer godt inn i kystkultursenterets langsiktige målsetting. Forprosjekt for «Kystkulturfestival i Malangen» ble presentert i mars 2019; og første versjon av Malangen Kystkulturfestival ble arrangert St. Hans helga 2019.

Forventede resultater:
I sonderinger og møter både med Målselv og Balsfjord kommuner, med Målselv Utvikling AS, Malangen Brygger AS, Bygdelag i Aursfjord, Grunneierlag i Aursfjord og enkeltpersoner på begge sider av fjorden; ønske alle at vi skal lykkes med denne nye satsinga. «Sjø og land – hand i hand» er i så måte en god måte for Målselv og Balsfjord å kunne møtes på i dette prosjektet. Målselv kommunes satsing i Målselv Fjellandsby får sin sjøtilknytning; og Balsfjord kommunes økte satsing på fritid og turisme får og har fått sin tilkobling til vinteraktivitet i Målselv.

Utbygging av 7 utleiehytter, basert på konsepter på linje med store hytter/ sjøboder på Malangen brygger, Sommarøy kyst og feriesenter, Hamn i Senja, mv. Omfang av denne aktiviteten vil utformes i samarbeid mellom ABK AS og den enkelte hytteeier.